Svenska med Emma

Vecka 48

Under vecka 48 har vi arbetat med föreläsning fyra Grannspråk och minoritetsspråk och fem Språk i språket. Den fjärde föreläsningen handlade om skillnader och likheter mellan svenska och de nordiska språken, vårt lands minoritetsspråk och vilken ställning de har i samhället. Till uppgift har eleverna funderat kring vilka grannspråk och minoritetsspråk som dem har kommit i kontakt med, dess ställning i samhället och om det borde bli fler minoritetsspråk i Sverige.

Den femte föreläsningen handlade om dialekter, kommunikation samt slang. Tillsammans har vi diskuterat kring detta samt skapat en övergripande tankekarta över det tredje momentet.

 

Under vecka 49 kommer provet i språkbruk äga rum. Eleverna får plugga på våra tankekartor, tidslinje, instuderingsfrågor, anteckningar samt föreläsningar.

 

Om eleverna av någon anledning missar provtillfället eller får underkänt så ges möjlighet för omprov på tisdag 10 december klockan 15.00-16.00.

 

 

Jag önskar er alla en trevlig första advent!

/med vänlig hälsning Emma Svensson


Vecka 47

Denna vecka har eleverna arbetat med föreläsning två och tre. Den andra föreläsningen handlade om var alla ord kommer ifrån. I föreläsning två fick eleverna kunskap om hur vi bildar nya ord i svenskan, varför det hela tiden kommer nya ord samt lånord och fackord. Till uppgift fick eleverna fundera kring vilket språk som skulle kunna bli vårt nästa stora lånespråk.

Den tredje föreläsningen handlade om svensk språkhistoria. I föreläsningen fick eleverna kunskap om svenskans ursprung, vilka språk som påverkat svenskan mest och hur skrivkonsten har förändrats. Tillsammans har vi gjort tankekartor, skrivit med runor samt gjort en tidslinje över den svenska språkhistorien. Syftet är att eleverna introduceras för olika studietekniker. Att testa olika sätt passar sig ypperligt då eleverna har prov i språkbruk v. 49.

Samtliga föreläsningar hittar du på kanalen svenska i Teams.

Trevlig helg.

Med vänlig hälsning Emma Svensson

 


Moment 3 – Språkbruk

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

Denna vecka har vi börjat med det tredje och sista momentet för denna termin i svenskundervisningen. Vi kommer att arbeta med detta tredje moment mellan veckorna 46–51. Under detta moment ska eleverna tillsammans med sin klass få kunskap om språkbruk.

I detta tredje moment ska eleverna få möjlighet att arbeta med det omvända klassrummet. Detta innebär att varje vecka kommer det ut två mindre föreläsningar som kommer att vara hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet. Till varje lektionstillfälle kommer eleverna att studera dessa föreläsningar och på så sätt vara väl förberedd till varje lektionstillfälle. På lektionerna kommer vi istället arbeta med övningar och uppgifter. Syftet med detta är att det ger oss tid och utrymme i klassrummet för mer arbete.

I detta tredje moment ska eleverna, tillsammans med sin klass studera språkbruk i norden. Därefter ska dem förbereda sig för ett prov i språkbruk och sedan avslutningsvis skriva en analys.

Planering för detta moment är följande:

Vecka 46 
 • Introduktion
 • Föreläsning 1: Vårt språk har ett ursprung
 Vecka 47
 • Föreläsning 2: Var kommer alla ord ifrån
 • Föreläsning 3: Svensk språkhistoria
Vecka 48
 • Föreläsning 4: Grannspråk och minoritetsspråk
 • Föreläsning 5: Språk i språket
Vecka 49
 • Instuderingsfrågor
 • Prov
 • Filmvisning
Vecka 50
 • Inlämningsuppgift.
Vecka 51
 • Uppsamlingsvecka

 

/med vänlig hälsning Emma Svensson


Andra momenten i svenskundervisningen

Temat för läsår 2019/2020 på Steningehöjdens skola är: The future starts with me. I andan av detta utgick även det andra momentet i svenskundervisningen, från just detta. Under detta andra moment har eleverna tillsammans med sin klass läst och analyserat Ison Glasgows fantastiska bok När jag inte hade nåt. Därefter förberedde dem sig och genomförde ett boksamtal och sedan avslutningsvis skrivit en recension.

Idag avslutades det andra momentet i svenskundervisningen för detta läsår. Bedömning från detta moment presenteras för eleverna via teams när bedömningen är klar. För elevernas utveckling i ämnet svenska uppmuntrar jag dem att läsa kommentarerna jag lämnar i bedömningen, på så sätt får eleven kunskap om vad just hen behöver utveckla samt fortsätta göra. Jag bedömer självklart både formativt och summativt, alltså både under processen på lektionstid och deras inlämningsuppgifter som dem lämnar in till mig. Tillsammans arbetar vi främst för elevernas kunskaper och kunskaperna visar sig sedan summativt i ett betyg. Samtliga elever har visat stort engagemang och kunskap i detta moment.

Jag är åter tacksamt för ett fint samarbete detta andra moment.

Trevlig helg.

Med vänlig hälsning Emma Svensson


Vecka 42

Denna vecka har eleverna fokuserat och arbetat för vi att bli klara med vårt arbete i moment 2. Tillsammans har vi gått genom sammanställningen av detta moments uppgifter och examinationer. Under veckan har eleverna med vägledning av mig varit sin egen chef över sitt eget arbete i svenskan, på så sätt tränas eleverna att arbeta självständigt samt ta ansvar över sin egen studiegång. Eleverna är experter på hur de lär sig bäst och detta uppmuntras i svenskundervisningen. Så arbetet denna vecka på lektionerna har varit enskilt arbete med syfte att bli klar.

Eleverna har
– läst klart
– svarat på diskussionsfrågor 1–3
– börjat förbereda inför boksamtalet

Under vecka 43 ska eleverna ha sitt boksamtal av Ison Glasgows bok När jag inte hade nåt. Genom att delta i ett boksamtal tränas eleverna i att mer på djupet förstå vad en bok handlar om samt presentera detta för andra personer. Detta är ett bedömningsmoment, så eleverna arbetar för att vara väl förberedda och de ska tänka på hur man är en god talare och lyssnare. Elevernas presentation ska vara max 5 minuter.

När eleverna förbereder sig, ska dem:

 • Tänk på att ha en intressant inledning, nedan är några exempel, men anpassa den efter dig – hur vill du inleda? Exempelvis:

  • Börja med ett citat

  • Läs högt den allra mest spännande delen

  • Läs upp beskrivningen av huvudpersonen

  • Börja med att berätta det mest spännande delen i handlingen.

 •  Efter det kommer du att berätta om handling, personer och miljöer.

  • Berätta kortfattat om vad handlingen går ut på. Här ska du ta med “de stora dragen”.

  • Vad får man veta om personerna? Vilka är huvudpersonerna? Finns det fler viktiga personer som berör dig? Berätta om hur deras förhållande är till varandra.

  • Vad får man veta om miljön boken utspelar sig? Var är dem och i vilken tid? Känner du igen miljön från din egen tid?

 •  Hur är språket i din bok? Kan du ge exempel på vad du gillar / inte gillar? Kan du ge ett exempel från boken på hur språket är?

 • Vad kan du berätta om författaren?

 • Hur kan du se att din bok är en självbiografi?

 • Vad har boken för budskap tror du? Förklara varför du hittar det budskapet.

 • Vad tyckte du om boken och varför tycker du om den/ tycker inte om den?

 • Hur ska du avsluta?

  • Med att läsa ett stycke?

  • En kort sammanfattning?

  • Ett citat från boken?

  • Knyta an till något som du berättade om i inledningen?

Planera hur du ska presentera din lästa bok. Tänk på att ha en intressant inledning. Fokusera på att få till ett bra samtal i gruppen, ställ frågor till varandra. Förbered gärna en diskussionsfråga.

Tänk på att din avslutning ger det allra sista av hur personerna som lyssnat uppfattar din bok och din presentation – så förbered din avslutning noggrant. Träna inför boksamtalet. Tänk på kroppsspråket, både som talare och lyssnare.

Eleverna har arbetat på superbra detta moment! Jag ser fram mot samtligas boksamtal nästa vecka.

/med vänlig hälsning Emma Svensson

 


Vecka 41

”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

Detta citat är hämtat från Skolverkets läroplan för ämnet svenska i grundskolan. I detta citat framkommer metoder för att ge eleverna önskade förutsättningar for att utveckla sitt språk, den egna identiteten samt förståelse för omvärlden. Denna syftesformulering ligger som grund för arbetet med moment 2 i svenskundervisningen. Läsandet och analyserandet av Ison Glasgows När jag inte hade nåt är således ett verktyg för eleverna att uppnå det uttalade syftet i Skolverkets läroplan för ämnet svenska.

Denna vecka har vi fortsatt läsandet av Glasgows uppväxtskildring. Tills nästa vecka ska vi läst/lyssnat fram till sida 244. Dessutom har eleverna fått ta del av två låtar med tillhörande musikvideor från denna artist. Vi har sedan reflekterat över hur dessa låtars innehåll överensstämmer med bokens innehåll.

Ambition med Ison Glasgow:

https://www.youtube.com/watch?v=RuxFVBwmWX8

Jag är jag med Ison&Fille

https://www.youtube.com/watch?v=dS0B99r_GPo

 

I somras hade Ison Glasgow sitt sommarprat i P1, där han berättade om just det vi läser och resonerar kring på svensklektionerna. Eleverna uppmuntras att lyssna och får gärna använd detta sommarprat som referens till sitt boksamtal.

Veckans läxa är att eleverna individuellt ska svara på frågorna i uppgiften Diskussionsfrågor 3. Veckans läxa hittar du som vårdnadshavare under uppgifter i ditt barns klassrumsteam.

Under vecka 42 kommer eleverna få tillfälle att göra klart samtliga uppgifter och om eleverna mot förmodan inte hunnit lyssna/läsa färdigt, så får dem tillfälle att göra det. Fokus nästa vecka kommer således vara att var och en ska bli klar med all läsning, uppgifter samt förbereda sig för sitt boksamtal.

Då det varit mycket schemabrytande de senaste veckorna kommer detta moment När jag inte hade nåt förskjutas ytterligare en vecka.  Så boksamtalet kommer att äga rum v. 43 och inlämning av recension kommer att äga rum v. 45. Alla elever gör ett fantastiskt arbete med läsningen under detta moment.

Jag önskar er alla en härlig helg.

 

/Med vänlig hälsning Emma Svensson

 


Vecka 39

Denna vecka har eleverna blivit introducerade för moment två, den aktuella bok som läser samt författaren som skrivit boken. Tillsammans har vi även undersökt vår kanal i teams och begrundat bedömningsmatriserna och de två examinationerna. Det är viktigt att eleverna skapar sina dokument i Teams och håller sig uppdaterade i vår kanal. Be eleverna visa er hemma!

 

Denna vecka läser vi från sida 7-42 i Ison Glasgows bok När jag inte hade nåt.Om eleverna missat någon lektion får dem gärna lyssna till min inläsning som finns i Teams.

 

Veckans läxa är att eleverna individuellt ska svara på frågorna i uppgiften Diskussionsfrågor 1. Veckans läxa hittar ni under uppgifter i ditt barns klassrumsteam. Läxan ska senast lämnas in på Teams på onsdag 2 oktober.

 

Jag önskar er alla en härlig helg i det fina höstvädret.

 

Med vänlig hälsning Emma Svensson

emma.svensson@edu.sigtuna.se


Välkommen till ett nytt läsår på Steningehöjdens högstadium, och svenskabloggen!

 

Temat för detta läsår 2019/2020 på Steningehöjdens skola är: The future starts with me.I andan av detta utgår det första momentet i svenskundervisningen i årskurs sju, från just detta.

 

Vi har ju ett viktigt ansvar för vår individuella framtid men också ett gemensamt för vår omvärld. När vi strävar efter en fin framtid kan en förebild ha en viktig roll. I detta första moment har eleverna valt en känd person som är sin förebild. Sedermera har eleverna sökt fakta om denna förebild samt skrivit en faktatext och skapat en digital presentation.

 

Arbetsgången (v. 34-38) för detta moment var följande: 

 

Vecka 39 – 44

Efter studiedagarna på måndag och tisdag vecka 39 startar det andra momentet i svenskundervisningen. Under detta andra moment ska vi tillsammans läsa och analysera Ison Glasgows bok När jag inte hade nåt. Glasgow har skrivit en gripande uppväxtskildring och en stark berättelse om utanförskap, utsatthet och det starka bandet mellan en mor och en son som söker sin plats i en rotlös tillvaro. När jag inte hade nåt är en öppenhjärtlig, rak och personlig berättelse om en pojkes väg från fattigdom och utsatthet till att bli en av Sveriges mest hyllade rapstjärnor.

 

I detta andra moment ska eleverna tillsammans med sin klass läsa och analysera en bok. Därefter ska eleverna förbereda sig för ett boksamtal och avslutningsvis skriva en recension.

Utöver min undervisning på skoltid har jag även denna flik för ämnet svenska i bloggen. Genom denna blogg är det möjligt för er hemma att följa med i svenskundervisningen.

Jag önskar en öppen dialog mellan hem och skola, för att vi på bästa sätt ska hjälpa eleverna i ämnet svenska. Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att mejla mig.

Med vänlig hälsning Emma Svensson

emma.svensson@edu.sigtuna.se