Svenska med Emma

Stort tack för detta läsår!

 


 

v. 19 SJÄTTE MOMENTET I SVENSKUNDERVISNINGEN

Vi människor har ett stort behov av att ordna saker i system, strukturera och sätta ord på saker och ting. Det gör vi för att lättare förstå hur allting hänger ihop. I skolan lär elever flera struktursystem. Grammatik är ett av dem. Grammatik är de regler vi använder för att veta hur vi ska använda orden i språket på rätt sätt. Man kan säga att grammatiken är ett språk om språket. Om du kan grammatikspråket kan du göra och förstå en massa olika saker. Således studerar nu eleverna i årskurs 7 detta sjätte moment: Sjuornas grammatiksskola!

 

I kursplanens syftesformulering för ämnet svenska går det att finna följande formuleringar:

 

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”

 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.”

 

Vi kommer att utgå från Bron och några föreläsningar som jag håller under lektionstid. Dessa föreläsningar kommer jag även läsa in så eleverna har möjlighet att titta på dessa igen.

 

Schemat för detta arbetsmoment är följande:

 

Vecka 20

•Få kunskap om ordklasserna: pronomen, adverb, interjektioner, räkneord, prepositioner och konjunktioner

•Arbeta i arbetshäftet Ordklasser

•Introduktion av satslära

•Lämna in arbetshäftet på fredag

 

Vecka 21

•Läsa om satslära

•Få kunskap om satslösning

•Läsa om språkriktighet.

•Arbeta i arbetshäftes Satslära

 

Vecka 22

•Förberedelse för lektion

•Lämna in arbetshäftet på fredag

•Examination – Hålla lektion

 

Vecka 23

•Uppsamlingstillfälle

•Film

 

Jag ser fram mot vårt gemensamma arbete under detta sjätte moment!

Med vänlig hälsning Emma Svensson Davidian

Vecka 5

Denna vecka har eleverna fått tillfälle att skriva klart deras sagor och resonerande text om tjejer och killar. Jag uppmuntrar dem att studera min respons efter jag rättat. Det är genom responsen som eleverna får veta vad just du behöver arbeta vidare med.

 

Under vecka 6 ska vi läsa om skrivnycklar för olika texter. Eleverna kommer att få läsa om dem, diskutera kring dem samt skapa en affisch kring dem. Dessutom kommer vi läsa kring hur vi utvecklar vårt skrivande samt studera dem texter som eleverna hittills skrivit under detta moment och bedöma hur just dem kan utveckla sitt skrivande.

I slutet av veckan kommer eleverna under lektionstid att få skriva ett dagboksinlägg. Vi ska då fokusera vårt skrivande under lektionen för att träna på att hålla oss inom en viss tidsram.

Det är viktigt att eleverna tar med sig sin bok till skolan, så de kan läsa när dem får tillfälle. Syftet med detta är att läsandet ska vara en del av deras vardag. Storleken på vårt ordförråd är det som påverkar vår språkförståelse mest av allt. 50 000 ord. Det är vad som krävs för att klara sig i samhället idag. Är du en läsare kommer du att ha nått upp till ett ordförråd på 50 000–70 000 ord när du går ut gymnasiet men är du inte det kan du ha ett ordförråd på mellan 15 000 och 17 000 ord. Det räcker för att du ska kunna hålla vardagliga konversationer men för att kunna läsa dagstidningar, se på nyhetssändningar och förstå mer komplexa resonemang räcker det ordförrådet inte särskilt långt. Ungdomar behöver möta olika typer av texter för att ordförrådet ska kunna utvecklas. Det är anledningen till att vi ska läsa.

Trevlig helg!
/med vänlig hälsning Emma Svensson

Vecka 3 och 4

Under vecka 3 och 4 har vi arbetat med skrivprocessens tre delar: förarbete, skrivande och efterarbete. Eleverna har även fått träna på sitt kreativa skrivande under arbetet med tre skrivuppgifter. Den första skrivuppgiften var en insändare, den andra skrivuppgiften som var en resonerande text om förväntningar, krav, normer och uppfostran gällande killar och tjejer. Samt den tredje som var en saga.

I förarbetet för sagan fick varje elev en tilldelad en miljö, sak och replik. Utifrån dessa fick sedan eleverna till uppgift att skriva en saga. Som stöd i eleverna skrivande fick de denna mall för sagans delar samt skrivstöd för varje del:

Sagans delar Skrivstöd
Början Det var en gång… För länge sedan…
Ett uppdrag Huvudpersonen får ett uppdrag som ska lösas. T.ex. rädda en prinsessa från en drake eller ta död på en jätte.
Tre hinder För att nå sitt mål måste huvudpersonen ta sig förbi olika hinder och prövningar. Ofta får huvudpersonen hjälp eller tips och råd av människor, djur, feer eller någon annan.
Det goda segrar över det onda Genom list och med stort mod brukar hjälten till slut klara det omöjliga uppdraget. Det onda förlorar och hjälten vinner ära, berömmelse och halva kungariket!
Lyckligt slut Sagorna slutar nästan alltid lyckligt. En vanlig avslutningsmening är ”Så levde de lyckliga i alla sina dagar”. En del sagor har också en sensmoral, som vill lära ut något till den som har läst sagan.

 

Nästa vecka kommer vi fortsätta med att studera skrivnycklar och hur vi utvecklar vårt skrivande.

 

Eleverna har visat ett fantastiskt engagemang i början av denna termin.

Trevlig helg! /med vänlig hälsning Emma Svensson


 

Välkomna till svenskundervisningen under vårterminen på Steningehöjden.

I syftesformuleringen i kursplanen för ämnet svenska står det följande:

 • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.
 • Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Denna termin kommer årskurs 7 arbeta utifrån läromedelsboken Bron och Portal. Vårt digitala klassrum i Teams kommer vara det centrala och likt höstterminen kommer även vårterminen delas in i tre moment:

Moment 4: Det skrivna

vecka 2–8

Vi kommer att arbeta med detta fjärde moment mellan veckorna 2–8. Under detta moment ska eleverna tillsammans med sin klass få kunskap om olika typer av texter.

I detta fjärde moment ska eleverna, tillsammans med sin klass studera, läsa och skriva texter. Under detta moment kommer eleverna få kunskap om lässtrategier och läsa på, mellan samt bortom raderna. Eleverna ska dessutom arbeta med respons och bearbetning för att få djupare förståelse för sin egen skrivprocess. Under lektionstid kommer således eleverna få skriva olika typer av texter.

Inledningsvis av terminen kommer eleverna få välja en bok i samråd med mig, samt börja läsa denna parallellt under första halvan av terminen. Denna bok kommer att vara som en ”bänkbok”. Under vecka 13 kommer elever sedan ha ett boksamtal gällande denna bok.

 

Moment 5: Sjuornas grammatikskola

vecka 10–14

Vi kommer att arbeta med detta femte moment mellan veckorna 10–14. Under detta moment ska eleverna tillsammans med sin klass få kunskap om grammatik.

I detta femte moment ska eleverna, tillsammans med sin klass studera ordklasser och satslära. Under detta moment kommer dem studera föreläsningar samt ett arbetshäfte med övningar. Eleverna ska dessutom bli indelade i grupper där dem tillsammans ska skapa en kortare föreläsning som dem sedan ska presentera för sin klass under lektionstid vecka 14.

 

Moment 6: Konsten att nå fram

vecka 16–22

Vi kommer att arbeta med det sjätte och sista moment mellan veckorna 16–22. Under detta moment ska eleverna tillsammans med sin klass få kunskap om retorik, lyrik, film och musik.

I detta femte moment ska eleverna, tillsammans med sin klass studera lyriken och till uppgift kommer eleverna börja varje lektion med att läsa dikter.

Under detta moment kommer eleverna få föreläsningar i klassrummet gällande antiken, myter, sagor, film, lyrik och retorik. Eleverna ska dessutom bli indelade i grupper där dem tillsammans ska skapa en kortfilm utifrån temat att nå fram. Avslutningsvis kommer dem att få skriva ett reportage om en individ som dem anser besitter konsten att nå fram. Detta kommer eleverna sedan att få hålla ett tal om för sina klasskamrater.

 

Under vårterminen kommer det även finnas tillfälle för omprov gällande språkbruk. Detta gäller både för dem som av någon anledning inte klarade eller gjorde provet, samt för dem som vill göra om det. Eleverna får boka in ett tillfälle för mig.

I början av vårterminen kommer jag ha samtal med varje enskild elev där vi tillsammans kommer att skapa en arbetsplan, med tydliga mål utifrån betygssättning från höstterminen. Detta kommer jag självklart delge er vårdnadshavare samt mentor. Jag vill skapa tydligare ramar för varje enskild elev och i och med det göra en plan tillsammans som vi sedan kan arbeta tillsammans för att verkligen behålla, anser jag att det är en god utgångspunkt för det. Jag vill ha en tät dialog med er vårdnadshavare så att vi tillsammans kan följa era barns arbete i svenska. Återkom gärna därför till mig om ni har frågor och funderingar till min mejl: emma.svensson@edu.sigtuna.se.

Jag ser fram mot vårt gemensamma arbete denna termin.

/med vänlig hälsning Emma Svensson


Vecka 48

Under vecka 48 har vi arbetat med föreläsning fyra Grannspråk och minoritetsspråk och fem Språk i språket. Den fjärde föreläsningen handlade om skillnader och likheter mellan svenska och de nordiska språken, vårt lands minoritetsspråk och vilken ställning de har i samhället. Till uppgift har eleverna funderat kring vilka grannspråk och minoritetsspråk som dem har kommit i kontakt med, dess ställning i samhället och om det borde bli fler minoritetsspråk i Sverige.

Den femte föreläsningen handlade om dialekter, kommunikation samt slang. Tillsammans har vi diskuterat kring detta samt skapat en övergripande tankekarta över det tredje momentet.

 

Under vecka 49 kommer provet i språkbruk äga rum. Eleverna får plugga på våra tankekartor, tidslinje, instuderingsfrågor, anteckningar samt föreläsningar.

 

Om eleverna av någon anledning missar provtillfället eller får underkänt så ges möjlighet för omprov på tisdag 10 december klockan 15.00-16.00.

 

 

Jag önskar er alla en trevlig första advent!

/med vänlig hälsning Emma Svensson


Vecka 47

Denna vecka har eleverna arbetat med föreläsning två och tre. Den andra föreläsningen handlade om var alla ord kommer ifrån. I föreläsning två fick eleverna kunskap om hur vi bildar nya ord i svenskan, varför det hela tiden kommer nya ord samt lånord och fackord. Till uppgift fick eleverna fundera kring vilket språk som skulle kunna bli vårt nästa stora lånespråk.

Den tredje föreläsningen handlade om svensk språkhistoria. I föreläsningen fick eleverna kunskap om svenskans ursprung, vilka språk som påverkat svenskan mest och hur skrivkonsten har förändrats. Tillsammans har vi gjort tankekartor, skrivit med runor samt gjort en tidslinje över den svenska språkhistorien. Syftet är att eleverna introduceras för olika studietekniker. Att testa olika sätt passar sig ypperligt då eleverna har prov i språkbruk v. 49.

Samtliga föreläsningar hittar du på kanalen svenska i Teams.

Trevlig helg.

Med vänlig hälsning Emma Svensson

 


Moment 3 – Språkbruk

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

Denna vecka har vi börjat med det tredje och sista momentet för denna termin i svenskundervisningen. Vi kommer att arbeta med detta tredje moment mellan veckorna 46–51. Under detta moment ska eleverna tillsammans med sin klass få kunskap om språkbruk.

I detta tredje moment ska eleverna få möjlighet att arbeta med det omvända klassrummet. Detta innebär att varje vecka kommer det ut två mindre föreläsningar som kommer att vara hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet. Till varje lektionstillfälle kommer eleverna att studera dessa föreläsningar och på så sätt vara väl förberedd till varje lektionstillfälle. På lektionerna kommer vi istället arbeta med övningar och uppgifter. Syftet med detta är att det ger oss tid och utrymme i klassrummet för mer arbete.

I detta tredje moment ska eleverna, tillsammans med sin klass studera språkbruk i norden. Därefter ska dem förbereda sig för ett prov i språkbruk och sedan avslutningsvis skriva en analys.

Planering för detta moment är följande:

Vecka 46 
 • Introduktion
 • Föreläsning 1: Vårt språk har ett ursprung
 Vecka 47
 • Föreläsning 2: Var kommer alla ord ifrån
 • Föreläsning 3: Svensk språkhistoria
Vecka 48
 • Föreläsning 4: Grannspråk och minoritetsspråk
 • Föreläsning 5: Språk i språket
Vecka 49
 • Instuderingsfrågor
 • Prov
 • Filmvisning
Vecka 50
 • Inlämningsuppgift.
Vecka 51
 • Uppsamlingsvecka

 

/med vänlig hälsning Emma Svensson


Andra momenten i svenskundervisningen

Temat för läsår 2019/2020 på Steningehöjdens skola är: The future starts with me. I andan av detta utgick även det andra momentet i svenskundervisningen, från just detta. Under detta andra moment har eleverna tillsammans med sin klass läst och analyserat Ison Glasgows fantastiska bok När jag inte hade nåt. Därefter förberedde dem sig och genomförde ett boksamtal och sedan avslutningsvis skrivit en recension.

Idag avslutades det andra momentet i svenskundervisningen för detta läsår. Bedömning från detta moment presenteras för eleverna via teams när bedömningen är klar. För elevernas utveckling i ämnet svenska uppmuntrar jag dem att läsa kommentarerna jag lämnar i bedömningen, på så sätt får eleven kunskap om vad just hen behöver utveckla samt fortsätta göra. Jag bedömer självklart både formativt och summativt, alltså både under processen på lektionstid och deras inlämningsuppgifter som dem lämnar in till mig. Tillsammans arbetar vi främst för elevernas kunskaper och kunskaperna visar sig sedan summativt i ett betyg. Samtliga elever har visat stort engagemang och kunskap i detta moment.

Jag är åter tacksamt för ett fint samarbete detta andra moment.

Trevlig helg.

Med vänlig hälsning Emma Svensson


Vecka 42

Denna vecka har eleverna fokuserat och arbetat för vi att bli klara med vårt arbete i moment 2. Tillsammans har vi gått genom sammanställningen av detta moments uppgifter och examinationer. Under veckan har eleverna med vägledning av mig varit sin egen chef över sitt eget arbete i svenskan, på så sätt tränas eleverna att arbeta självständigt samt ta ansvar över sin egen studiegång. Eleverna är experter på hur de lär sig bäst och detta uppmuntras i svenskundervisningen. Så arbetet denna vecka på lektionerna har varit enskilt arbete med syfte att bli klar.

Eleverna har
– läst klart
– svarat på diskussionsfrågor 1–3
– börjat förbereda inför boksamtalet

Under vecka 43 ska eleverna ha sitt boksamtal av Ison Glasgows bok När jag inte hade nåt. Genom att delta i ett boksamtal tränas eleverna i att mer på djupet förstå vad en bok handlar om samt presentera detta för andra personer. Detta är ett bedömningsmoment, så eleverna arbetar för att vara väl förberedda och de ska tänka på hur man är en god talare och lyssnare. Elevernas presentation ska vara max 5 minuter.

När eleverna förbereder sig, ska dem:

 • Tänk på att ha en intressant inledning, nedan är några exempel, men anpassa den efter dig – hur vill du inleda? Exempelvis:

  • Börja med ett citat

  • Läs högt den allra mest spännande delen

  • Läs upp beskrivningen av huvudpersonen

  • Börja med att berätta det mest spännande delen i handlingen.

 •  Efter det kommer du att berätta om handling, personer och miljöer.

  • Berätta kortfattat om vad handlingen går ut på. Här ska du ta med “de stora dragen”.

  • Vad får man veta om personerna? Vilka är huvudpersonerna? Finns det fler viktiga personer som berör dig? Berätta om hur deras förhållande är till varandra.

  • Vad får man veta om miljön boken utspelar sig? Var är dem och i vilken tid? Känner du igen miljön från din egen tid?

 •  Hur är språket i din bok? Kan du ge exempel på vad du gillar / inte gillar? Kan du ge ett exempel från boken på hur språket är?

 • Vad kan du berätta om författaren?

 • Hur kan du se att din bok är en självbiografi?

 • Vad har boken för budskap tror du? Förklara varför du hittar det budskapet.

 • Vad tyckte du om boken och varför tycker du om den/ tycker inte om den?

 • Hur ska du avsluta?

  • Med att läsa ett stycke?

  • En kort sammanfattning?

  • Ett citat från boken?

  • Knyta an till något som du berättade om i inledningen?

Planera hur du ska presentera din lästa bok. Tänk på att ha en intressant inledning. Fokusera på att få till ett bra samtal i gruppen, ställ frågor till varandra. Förbered gärna en diskussionsfråga.

Tänk på att din avslutning ger det allra sista av hur personerna som lyssnat uppfattar din bok och din presentation – så förbered din avslutning noggrant. Träna inför boksamtalet. Tänk på kroppsspråket, både som talare och lyssnare.

Eleverna har arbetat på superbra detta moment! Jag ser fram mot samtligas boksamtal nästa vecka.

/med vänlig hälsning Emma Svensson

 


Vecka 41

”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

Detta citat är hämtat från Skolverkets läroplan för ämnet svenska i grundskolan. I detta citat framkommer metoder för att ge eleverna önskade förutsättningar for att utveckla sitt språk, den egna identiteten samt förståelse för omvärlden. Denna syftesformulering ligger som grund för arbetet med moment 2 i svenskundervisningen. Läsandet och analyserandet av Ison Glasgows När jag inte hade nåt är således ett verktyg för eleverna att uppnå det uttalade syftet i Skolverkets läroplan för ämnet svenska.

Denna vecka har vi fortsatt läsandet av Glasgows uppväxtskildring. Tills nästa vecka ska vi läst/lyssnat fram till sida 244. Dessutom har eleverna fått ta del av två låtar med tillhörande musikvideor från denna artist. Vi har sedan reflekterat över hur dessa låtars innehåll överensstämmer med bokens innehåll.

Ambition med Ison Glasgow:

https://www.youtube.com/watch?v=RuxFVBwmWX8

Jag är jag med Ison&Fille

https://www.youtube.com/watch?v=dS0B99r_GPo

 

I somras hade Ison Glasgow sitt sommarprat i P1, där han berättade om just det vi läser och resonerar kring på svensklektionerna. Eleverna uppmuntras att lyssna och får gärna använd detta sommarprat som referens till sitt boksamtal.

Veckans läxa är att eleverna individuellt ska svara på frågorna i uppgiften Diskussionsfrågor 3. Veckans läxa hittar du som vårdnadshavare under uppgifter i ditt barns klassrumsteam.

Under vecka 42 kommer eleverna få tillfälle att göra klart samtliga uppgifter och om eleverna mot förmodan inte hunnit lyssna/läsa färdigt, så får dem tillfälle att göra det. Fokus nästa vecka kommer således vara att var och en ska bli klar med all läsning, uppgifter samt förbereda sig för sitt boksamtal.

Då det varit mycket schemabrytande de senaste veckorna kommer detta moment När jag inte hade nåt förskjutas ytterligare en vecka.  Så boksamtalet kommer att äga rum v. 43 och inlämning av recension kommer att äga rum v. 45. Alla elever gör ett fantastiskt arbete med läsningen under detta moment.

Jag önskar er alla en härlig helg.

 

/Med vänlig hälsning Emma Svensson

 


Vecka 39

Denna vecka har eleverna blivit introducerade för moment två, den aktuella bok som läser samt författaren som skrivit boken. Tillsammans har vi även undersökt vår kanal i teams och begrundat bedömningsmatriserna och de två examinationerna. Det är viktigt att eleverna skapar sina dokument i Teams och håller sig uppdaterade i vår kanal. Be eleverna visa er hemma!

 

Denna vecka läser vi från sida 7-42 i Ison Glasgows bok När jag inte hade nåt.Om eleverna missat någon lektion får dem gärna lyssna till min inläsning som finns i Teams.

 

Veckans läxa är att eleverna individuellt ska svara på frågorna i uppgiften Diskussionsfrågor 1. Veckans läxa hittar ni under uppgifter i ditt barns klassrumsteam. Läxan ska senast lämnas in på Teams på onsdag 2 oktober.

 

Jag önskar er alla en härlig helg i det fina höstvädret.

 

Med vänlig hälsning Emma Svensson

emma.svensson@edu.sigtuna.se


Välkommen till ett nytt läsår på Steningehöjdens högstadium, och svenskabloggen!

 

Temat för detta läsår 2019/2020 på Steningehöjdens skola är: The future starts with me.I andan av detta utgår det första momentet i svenskundervisningen i årskurs sju, från just detta.

 

Vi har ju ett viktigt ansvar för vår individuella framtid men också ett gemensamt för vår omvärld. När vi strävar efter en fin framtid kan en förebild ha en viktig roll. I detta första moment har eleverna valt en känd person som är sin förebild. Sedermera har eleverna sökt fakta om denna förebild samt skrivit en faktatext och skapat en digital presentation.

 

Arbetsgången (v. 34-38) för detta moment var följande: 

 

Vecka 39 – 44

Efter studiedagarna på måndag och tisdag vecka 39 startar det andra momentet i svenskundervisningen. Under detta andra moment ska vi tillsammans läsa och analysera Ison Glasgows bok När jag inte hade nåt. Glasgow har skrivit en gripande uppväxtskildring och en stark berättelse om utanförskap, utsatthet och det starka bandet mellan en mor och en son som söker sin plats i en rotlös tillvaro. När jag inte hade nåt är en öppenhjärtlig, rak och personlig berättelse om en pojkes väg från fattigdom och utsatthet till att bli en av Sveriges mest hyllade rapstjärnor.

 

I detta andra moment ska eleverna tillsammans med sin klass läsa och analysera en bok. Därefter ska eleverna förbereda sig för ett boksamtal och avslutningsvis skriva en recension.

Utöver min undervisning på skoltid har jag även denna flik för ämnet svenska i bloggen. Genom denna blogg är det möjligt för er hemma att följa med i svenskundervisningen.

Jag önskar en öppen dialog mellan hem och skola, för att vi på bästa sätt ska hjälpa eleverna i ämnet svenska. Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att mejla mig.

Med vänlig hälsning Emma Svensson

emma.svensson@edu.sigtuna.se